plan miasta
1. PODSTAWOWY PLAN SZCZECINA
Zawiera informacje przestrzenne dla mieszkańca miasta Szczecina:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki, Mienie gminy do budżetu obywatelskiego)
 • Granica Portu, Nabrzeża (Granica portu, Nabrzeża - Uchwała RM Nr V/147/19 z dnia 26.03.2019r., Zakresy Nabrzeży) 
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice)
 • Topografie (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe (Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Profil zawiera informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
 • Plany miejscowe (obowiązujące, uchwalone nieobowiązujące, wszczęte, tereny elementarne)
 • Studium (jednostki funkcjonalne, kierunki - raster, uwarunkowania - raster)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
komunikacja
3. KOMUNIKACJA
Profil Komunikacja zawiera informacje dotyczące linii i autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych:
 • Adresy i ulice
 • Autobusy i tramwaje (przystanki, linie autobusowe dzienne i nocne)
 • Koleje (stacje , linie kolejowe)
 • Mosty, kładki, wiadukty
 • Strefa płatnego parkowania obowiązuje od 31.03.2021r. (Parkomaty, Podstrefa A, Podstrefa B, Zakres strefy)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Budynki ewidencyjne - EGiB (obrys), Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
komunikacja
4. BEZPIECZEŃSTWO
 • Bezpieczeństwo (Schrony)
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki ewidencyjne - EGiB, Działki ewidencyjne EGiB, Obręby - EGiB, Jednostki ewidencyjne - EGiB)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe (Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021)
urzędy
5. URZĘDY
Profil ten zawiera informacje dotyczące położenia urzędów pocztowych, rejonizacji i siedzib urzędów skarbowych oraz lokalizacji sądów rejonowych:
 • Adresy i ulice
 • Urzedy (Urzędy pocztowe, siedziby urzędów skarbowych, urzędy skarbowe obszar, sądy rejonowe)
 • Budynki ewidencyjne EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB
 • Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS
straż
6. STRAŻ MIEJSKA W SZCZECINIE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji Straży Miejskiej w Szczecinie oraz strażników miejskich:
 • Adresy i ulice
 • Straż Miejska ( siedziby, rejony, strażnicy)
 • Budynki ewidencyjne EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
7. SŁUŻBY i STRAŻE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji służb:
 • Adresy i ulice
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Straż pożarna (komenda, siedziby, rejony)
 • Policja (komisariaty, siedziby, rejony)
 • Straż Miejska (siedziby, rejony)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
plan miasta
8. OŚWIATA PO REFORMIE (obowiązuje od 1.09.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych po reformie oświaty:
 • Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Adresy i ulice
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
9. OŚWIATA PRZED REFORMĄ (obowiązuje do 31.08.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych przed reformą oświaty:
 • Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Adresy i ulice
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
plan miasta
10. KULTURA
Profil ten zawiera informacje dotyczące lokalizacji ośrodków kultury:
 • Adresy i ulice
 • Kultura (Pomniki ICOR, Antykwariaty, Biblioteki, Galerie, Kluby i Domy Kultury, Muzea, Teatry, Kina, Filharmonia i opera)
 • Budynki ewidencyjne
 • EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
11. TURYSTYKA
Profil ten zawiera informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Turystyka (Hotele, Restauracje, Puby, Kantory)
 • Sport (Boiska Orliki)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
12. ADMINISTRACJA KOŚCIELNA
Profil ten zawiera informacje dotyczące administracji kościelnej:
 • Adresy i ulice
 • Administracja kościelna (Kościoły, Parafie, Dekanaty)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
plan miasta
13. OSIEDLA DEMOGRAFIA
Profil ten zawiera stan liczebny ludności w osiedlach:
 • Adresy i ulice
 • Budynki ewidencyjne
 • EGiB
 • Osiedla – demografia (liczba mieszkańców 2008 - 2017)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
14. WYBORY
Profil ten zawiera wyniki głosowania podczas wyborów samorządowych, do sejmu i senatu:
 • Wybory
 • (Lokale wyborcze, Okręgi wyborcze, Obwody wyborcze)
 • Wybory prezydenckie 2015 (Lokale wyborcze, Obwody wyborcze)
 • Wybory prezydenckie 2015 – wyniki (I tura, II tura)
 • Adresy i ulice
 • Budynki ewidencyjne - EGiB
 • Parkowanie (Podstrefa A, Podstrefa B)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
plan miasta
15. MAPA EWIDENCYJNA
Profil ten zawiera informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków:
 • Adresy i ulice
 • Modernizacja baz EGiB (Część 1, 2, 4, 5, 29)
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT - Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2021 GUGiK)
plan miasta
16. MAPA GEODEZYJNA
 • Adresy i ulice
 • Osnowa (Osnowa pozioma, Osnowa wysokościowa)
 • GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci uzbrojenia Terenu (Sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna, specjalna, wodociągowa)
 • BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych (drzewa, mosty, bramy, murki….)
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby)
 • GESUT, BDOT500 (raster – WMS)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2021 GUGiK)
zagospodarowanie przestrzenne
17. MAPA WŁADANIA
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące właścicieli działki:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Warstwy własnościowe
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK)
plan miasta
18. MAPA ZAGOSPODAROWANIA
Profil ten zawiera podstawowe informacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Plany miejscowe (obowiązujące, tereny elementarne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
19. MAPA WYSOKOŚCIOWA
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości budynków i terenu:
 • Adresy i ulice
 • Budynki - wysokość
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Hipsometria (Hipsometria – wektor, NMT – Hipsometria – cieniowanie)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
 • Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS
plan miasta
20. MAPA AKUSTYCZNA 2008
Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy, źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego). Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Budynki - wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
 • Mapa akustyczna referencja (Budynki, Ulice, Sieć kolejowa, Przemysł)
 • Emisja hałasu (Emisja hałasu drogowego, Emisja hałasu przemysłowego)
 • Hałas drogowy (dzienny, nocny)
 • Hałas kolejowy (dzienny, nocny)
 • Hałas przemysłowy (dzienny, nocny)
 • Wielkość przekroczeń od hałasu drogowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu drogowego w porze nocnej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu kolejowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu kolejowego w porze nocnej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze nocnej
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
 • Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS
zagospodarowanie przestrzenne
21. MAPA AKUSTYCZNA 2014
MAPA AKUSTYCZNA 2014 Opracowana mapa akustyczna miasta Szczecina zawiera wiele warstw informacyjnych, m.in. Numeryczny Model Terenu (NMT), Trójwymiarowy Model Budynków (TMB), sieć dróg i ulic, trasy kolejowe i tramwajowe, dane wejściowe do obliczeń akustycznych (w szczególności dane o strukturze ilościowej i jakościowej ruchu samochodowego, kolejowego, tramwajowego, dane o przemysłowych źródłach hałasu) oraz wyniki obliczeń akustycznych, przede wszystkim, w postaci przestrzennego rozkładu hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego na terenie miasta, prezentowanego w postaci tematycznych map akustycznych. Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Budynki
 • wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
 • Imisja hałasu (Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LDWN, , Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LN)
 • Przekroczenia (Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LN
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
 • Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS
 • Mapa topograficzna – GUGiK WMS
zagospodarowanie przestrzenne
22. MAPA AKUSTYCZNA 2019
Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Warstwy tematyczne (parkingi, trasy kolejowe, trasy tramwajowe, zakłady przemysłowe)
 • Budynki (Budynki, Budynki wysokość)
 • Imisja hałasu ( Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego LN, Imisja hałasu przemysłowego LDWN, Imisja hałasu przemysłowego LN )
 • Przekroczenia (Wielkość przekroczeń hałasu drogowego LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu drogowego LN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego LN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego LN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego LN)
 • Granice administracyjne (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe ( Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria-cieniowanie), Ortofotomapa 2021)
 • Mapy podkładowe WMS (Mapa topograficzna GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
23. MAPA AKUSTYCZNA 2022
Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Warstwy tematyczne (drogi, koleje, tramwaje, skrzyżowania, ronda, przemysł)
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Budynki wysokość, Kontury użytków, Kontury Klasyfikacyjne, Działki, Obręby)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Mapa zaludnienia (Mapa zaludnienia)
 • STRATEGICZNA MAPA HAŁASU 2022
 • Imisja hałasu ( Imisja hałasu Drogowego LDWN, Imisja hałasu Drogowego LN, Imisja hałasu Szynowego LDWN, Imisja hałasu Szynowego LN, Imisja hałasu Przemysłowego LDWN, Imisja hałasu Przemysłowego LN)
 • Tereny objęte ochroną (Tereny objęte ochroną akustyczną)
 • Tereny zagrożone (Tereny zagrożone hałas Drogowy LDWN, Tereny zagrożone hałas Drogowy LN, Tereny zagrożone hałas Szynowy LDWN, Tereny zagrożone hałas Szynowy LN, Tereny zagrożone hałas Przemysłowy LDWN, Tereny zagrożone hałas Przemysłowy LN)
 • Propozycje działań (Propozycje działań hałas Drogowy, Propozycje działań hałas Szynowy)
 • Inwestycje (Inwestycje hałas Drogowy LDWN, Inwestycje hałas Drogowy LN, Inwestycje hałas Szynowy LDWN, Inwestycje hałas Szynowy LN)
 • Mapy podkładowe ( Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria-cieniowanie), Ortofotomapa 2021 WMS)
 • Mapy podkładowe WMS (Mapa topograficzna GUGiK WMS)
plan miasta
24. CMENTARZE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalizacji cmentarzy na terenie miasta wraz ze szczegółowym opisem Cmentarza Centralnego:
 • Adresy i ulice
 • Cmentarze w Szczecinie
 • Cmentarz Centralny – obiekty punktowe:
  • Drzewa – cmentarz
  • Drzewa pamięci
  • Krany – cmentarz
  • Nagrobki
  • Pomniki-cmentarz
  • Roślinność-cmentarz
  • Śmietniki-cmentarz
  • Wiatrak-cmentarz
 • Cmentarz Centralny – obiekty liniowe:
  • Aleje-nazwa
  • Alejki – krawędzie
  • Aleje główne – krawędzie
  • Rzeźba terenu -cmentarz
  • Trasa spacerowa 2,1 km
  • Trasa spacerowa 4,3 km
  • Wodociągi – cmentarz
  • Żywopłoty – cmentarz
  • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Cmentarz Centralny – obiekty powierzchniowe:
  • Alejki
  • Regiony – krawędzie
  • Basen
  • Cieki – cmentarz
  • Groby
  • Kwatery
  • Krzyże
  • Ogrodzenia – cmentarz
  • Schody – cmentarz
  • Wejścia – cmentarz
  • Ogrodzenia - cmentarz
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
25. PLANY HISTORYCZNE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości bydynków i terenu:
 • Adresy i ulice
 • XVIIIw. – mapy historyczne (1721r.)
 • XIXw. – mapy historyczne (1808r., 1873r.)
 • XXw. do kwietnia 1945r. – mapy historyczne (1907r., 1919r., 1934r., 1939r.)
 • XXw. od maja 1945r. – mapy historyczne (1945., 1965r., 1967r., 1967r. – Szczecin Prawobrzeże, 1969r., 1969r. – Szczecin Prawobrzeże)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Ortofotomapa 2012 - ISOK)
plan miasta
26. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące województwa zachodniopomorskiego:
 • Granice administracyjne – (Gminy , Powiaty, Województwa)
 • Miejscowości zachodniopomorskie
 • Komunikacja (Drogi, Kolej)
 • Toporafia (Tereny zabudowane, Wody, Lasy)
 • Mapy podkładowe (Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
27. BAZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Profil ten zawiera lokalizację obiektów sportowych na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Autobusy (przystanki, linie)
 • Lokalizacja (punkty adresowe, ulice, budynki ewidencyjne – EGiB, działki – EGiB)
 • Baza obiektów sportowych (pływalnie, boiska sportowe, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska, obiekty szkolne, orliki, przystanie)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS
 • ISOK)
zagospodarowanie przestrzenne
28. MAPA OSUWISK
Opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy Miasto Szczecin” wykonano na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w celu rozpoznania i udokumentowania miejsc, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (np. powstały osuwiska) oraz tereny zagrożone takimi ruchami. Profil ten zawiera lokalizację osuwisk na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Osuwiska – Ruchy masowe (Osuwiska, Teren zagrożony ruchami masowymi)
 • Mapy topograficzne
 • Osuwiska
 • Ruchy masowe (Sekcje – układ 1992, rastry: N-33-89-D-b-2, N-33-90-A-c-4,N-33-90-C-a-1,N-33-90-C-a-2,N-33-90-C-a-3,N-33-90-C-c-1,N-33-90-C-c-2,N-33-90-C-c-3,N-33-90-C-c-4,N-33-90-C-d-1,N-33-90-C-d-3,N-33-90-C-d-4, N-33-90-D-c-3)
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2021 GUGiK))
 • Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
29. DRZEWA I KRZEWY SZCZECINA
 • Drzewa i krzewy w Szczecinie
 • Adresy i ulice
 • Cmentarz centralny – obiekty punktowe
 • Cmentarz centralny – obiekty liniowe
 • Cmentarz centralny – obiekty powierzchniowe
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe ( Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
30. WALORYZACJA PRZYRODNICZA
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Waloryzacja przyrodnicza (Drzewa okazałe, Obszary chronionych gatunków roślin, Obszary zagrożonych gatunków roślin, Park krajobrazowy, Rezerwaty Przyrody, Stanowiska chronionych gatunków gadów, Stanowiska chronionych gatunków mięczaków…)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe ( Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021 GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
31. ZIELEŃ
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Standardy (Zieleń ekologiczna, Zieleń arterii komunikacyjnych, Zieleń historyczna, Zieleń reprezentacyjna, Zieleń towarzysząca zabudowie miejskiej, Zieleń terenów przemysłowych, magazynowych, portowych, Parki i tereny rekreacyjne, Obszary natura 2000, Zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniami powietrza)
 • Nazwy geograficzne
 • Mapa zasadnicza – rastry (Rastry-Gesut, rastry-BDOT)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe ( Mapa topograficzna GUGiK WMS, Ortofotomapa 2021 WMS)
Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE