O Projekcie

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA SZCZECIN

Założeniem budowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina jest zbudowanie zintegrowanego systemu gromadzenia, aktualizacji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych z wykorzystaniem reguł interoperacyjności zbiorów i usług związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi. W ramach projektu został utworzony portal udostępniania danych i usług przestrzennych w oparciu o wdrożoną infrastrukturę danych przestrzennych (sprzęt i oprogramowanie), służącą budowie i aktualizacji danych przestrzennych. System obejmuje: Geoportal Miasta Szczecin,  podsystem e-Ośrodek, bazy Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, bazy Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin umożliwia:
1. Wsparcie procesów decyzyjnych w Gminie Miasto Szczecin związanych z dostępem do informacji przestrzennej – ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i  planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
2. Udostępnienie zasobu geodezyjnego dla geodetów i inwestorów przez Internet,
3. Upowszechnienie informacji i świadczonych drogą elektroniczną usług dla obywateli zgodnie z zasadami dyrektywy INSPIRE.

Głównymi zasobami Geoportalu są: mapy tematyczne, Baza Planów Zagospodarowania Przestrzennego i rejestry publiczne zawierające dane przestrzenne. Geoportal spełnia wymogi dyrektywy INSPIRE w zakresie udostępniania metadanych oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Planowane korzyści z wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej to:
1. Znaczne usprawnienie procedur inwestycyjnych,
2. Miasto przyjazne inwestorom,
3. Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój Szczecina,
4. Realizacja w praktyce idei miasta inteligentnego – „Smart City”,
5. Upowszechnienie dostępu do informacji przestrzennej dla obywateli, zwiększenie partycypacji społecznej i kapitału społecznego, 6. Usprawnienie funkcjonowania samorządu, w tym dostępności i przepływu informacji, integracja pozioma, poprawa jakości pracy i kultury organizacyjnej, skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych, lepsza dostępność danych i informacja o postępowaniu zainicjowanych procedur (wnioski decyzje ect), monitoring procedur.

Projekt Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - „System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin”. Priorytet: 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e - usług.

Projekt spełnia cele RPO WZ wpływając pozytywnie na rozwój aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Jest on również zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina i jest jednym z elementów mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie i w mieście. Realizacja projektu ma zwiększyć dostęp społeczeństwa do danych przestrzennych Miasta oraz zapewnić nową jakość w pracy z danymi geoprzestrzennymi. Charakter projektu odzwierciedla również skala jego oddziaływania, ponieważ wpływa on na planowanie rozwoju największego miasta Województwa Zachodniopomorskiego. System jest zgodny z Regionalną Infrastrukturą Informacji Przestrzennej powołaną Uchwałą Nr 669/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie utworzenia i ustalenia zasad funkcjonowania Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE