Polityka przestrzenna Szczecina


Polityka przestrzenna gminy jest nierozerwalnie związana z polityką rozwoju, jest jej ważną częścią. W polskim systemie prawnym obowiązuje wymóg sformułowania tej polityki, obligatoryjnie dla obszaru całego miasta, w postaci dokumentu przyjmowanego w uchwale Rady Gminy pod nazwą: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: Studium).

Studium jest dokumentem określającym założenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, które są wiążące dla organów gminy (Prezydenta i Rady Miasta) przy sporządzaniu planów miejscowych, nie jest aktem prawa miejscowego – nie wiąże organów administracji budowlanej np. przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

W studium, zawarte są ramowe ustalenia dotyczące struktury przestrzennej miasta, określające obszary przeznaczone pod zabudowę lub z zabudowy wyłączone, z rozmieszczonymi inwestycjami celu publicznego oraz obszarami wymagającymi ochrony. Rysunek Studium, dostępny w geoportalu w zakładce "Planowanie przestrzenne", sporządzony jest na mapie w skali 1:10 000 nie jest informacją pełną, ma walor poglądowy, dlatego w celu pozyskania pełnej informacji o terenie należy zapoznać się z tekstem ustaleń właściwym dla jednostki planistycznej, która obejmuje interesujący nas obszar (np. w pobliżu adresem zamieszkania).

Zakres Studium, procedurę jego opracowania, opiniowania i uzgadniania, jak i zapewnienie udziału społeczeństwa w tej procedurze określają dwa akty prawne rangi ustawy:

  1. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta - Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. Z dokumentem można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):

Na strukturę Studium składają się treści:

  • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju wraz z mapą uwarunkowań;
  • określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne wraz z mapą kierunków;
  • uzasadnień zawierających objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.
Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE